מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א
קויפמן 12, תל אביב

תאריכים
:
יום שלישי, ה-25 בינואר 2022

שפת הכנס:
ההרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.

ערכת כינוס:

בעת הרישום יחולקו תוכנית מודפסת וכן תג עם שם המשתתף.
***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.

ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי.

מנהלת הכינוס:

תמר בקר  tamar@medical-expo.co.il


מחלקת הרשמה
03-7650504